วารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 เมนูหลัก 

  หน้าแรก
  กองบรรณาธิการ 
  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิจารณาและกลั่นกรองผลงานวิชาการ  
  ขั้นตอนการดำเนินงานวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ 
  Publication Ethics 
  การส่งบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
  แบบประเมินบทความวิชาการ/วิจัย
  Journal Impact Factors
  ติดต่อเรา

 Link วารสารออนไลน์ 


 ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ 
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

  • วารสารฯจะตีพิมพ์ในรูปแบบวารสารออนไลน์ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป
  • การจัดทำเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychiatric Association 6th edition
  • Thai-Journal Impact Factor เฉลี่ย 3 ปี  (2559-2561)  = 0.194
         วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของอาจารย์พยาบาล บุคลากรพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารนี้ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานที่ท่านส่งมา และยินดีที่จะสรรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนมา ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต้นฉบับให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ TCI

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
        วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2 ประเภท ดังนี้
        1. รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาล การสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        2. บทความวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
           2.1 บทความจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
           2.2 บทความเกี่ยวกับทฤษฎี (A theory-oriented paper)
           2.3 บทความเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (A methodological paper)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบวารสารออนไลน์ ThaiJO และ Thailand Digitaljournals

ภาพกิจกรรม
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เข้าร่วมรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (TCI)

  ปีที่ 25 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Download วารสารทั้งฉบับ 

สารบัญ 

บทบรรณาธิการ    

1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน: การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ
บทคัดย่อ และ Full Text 

2.การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์ การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บทคัดย่อ และ Full Text

3.การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text

4.ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะ การสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิด และความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text

5.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ และ Full Text

6.ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน
บทคัดย่อ และ Full Text

7.การพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์
บทคัดย่อ และ Full Text

8.ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
บทคัดย่อ และ Full Text

9.เปรียบเทียบอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการรับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 3 โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text

10.ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ และ Full Text

11.การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text

12.การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
บทคัดย่อ และ Full Text

13.การเตรียมรายงานวิจัยต้นฉบับและการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางการพยาบาล และสาธารณสุข
บทคัดย่อ และ Full Text

14.การส่งเสริมสมรรถนะเป้าหมายความปลอดภัยด้านบุคลากรแก่นักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text

15.กิจกรรมทางกาย สำหรับผู้สูงอายุเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว
บทคัดย่อ และ Full Text

16.การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตรในวิทยาลัยพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text
 

ปีที่ 25 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2562

Download วารสารทั้งฉบับ  

สารบัญ 

บทบรรณาธิการ 

1. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีต่อความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
บทคัดย่อ และ Full Text   

2. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม
บทคัดย่อ และ Full Text  

3. ปัจจัยทำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text   

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text   

5. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text 

6. ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา
บทคัดย่อ และ Full Text 

7. อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 

8. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 

9. บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด
บทคัดย่อ และ Full Text 

10. การบูรณาการพันธกิจ: บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
บทคัดย่อ และ Full Text 

  ปีที่ 24 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Download วารสารทั้งฉบับ 

สารบัญ  

บทบรรณาธิการ   

1.ปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
บทคัดย่อ และ Full Text  

2.พลังงานและสารอาหารที่ได้รับระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงไทย กรณีศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
บทคัดย่อ และ Full Text 

3.ความฉลาดทางสุขภาพด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดชัยนาท
บทคัดย่อ และ Full Text 

4.ความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ในตำบลกระแซง อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
บทคัดย่อ และ Full Text 

5.ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการร้องเพลงต่อการขยายทรวงอก และปริมาตรปอดในผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ และ Full Text 

6.ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทคัดย่อ และ Full Text 

7.ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 

8.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
บทคัดย่อ และ Full Text 

9.การกระตุ้นพฤติกรรมในผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึมเศร้า: มุมมองทางสมองและประสาทวิทยา
บทคัดย่อ และ Full Text 

10.การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยจิตเภทชายที่มีคุณค่าในตนเองต่ำ
บทคัดย่อ และ Full Text 
 

ปีที่ 24 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2561

Download วารสารทั้งฉบับ  

สารบัญ

บทบรรณาธิการ  

1. ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ
บทคัดย่อ และ Full Text   

2. การพัฒนาแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อเนื่องที่บ้านโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
บทคัดย่อ และ Full Text  

3. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ
บทคัดย่อ และ Full Text   

4. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
บทคัดย่อ และ Full Text  

5. การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
บทคัดย่อ และ Full Text  

6. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ และ Full Text  

7. ความรู้และเจตคติของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อการบริจาคเลือด
บทคัดย่อ และ Full Text  

8. ประสิทธิผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดย่อ และ Full Text 

9. การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะยางสำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Supra-cuff Suctioning): นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
บทคัดย่อ และ Full Text  

10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับบทบาทพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ
บทคัดย่อ และ Full Text  

  ปีที่ 23 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

1.สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
บทคัดย่อ และ Full Text

2.สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการดื่มสุราของชายวัยทำงานในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
บทคัดย่อ และ Full Text

3.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็ก
บทคัดย่อ และ Full Text

4.ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
บทคัดย่อ และ Full Text

5.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
บทคัดย่อ และ Full Text

6.การพยาบาลผู้ป่วยแผลเท้าเบาหวานโดยการฟื้นฟูพื้นแผลแบบผสมผสานร่วมกับหนอนบำบัด: กรณีศึกษา
บทคัดย่อ และ Full Text

7.ปัจจัยทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
บทคัดย่อ และ Full Text

8.การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
บทคัดย่อ และ Full Text

9.พฤติกรรมสุขภาพทางเลือกที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง
บทคัดย่อ และ Full Text

10.ท่าอุ้มทารกแฝดดูดนมมารดาพร้อมกัน
บทคัดย่อ และ Full Text
 

ปีที่ 23 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2560

1. ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้าน และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ในตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทคัดย่อ และ Full Text  

2. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60ปี ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
บทคัดย่อ และ Full Text   

3. การสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชนดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text  

4. ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ
บทคัดย่อ และ Full Text   

5. ผลของการแกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต่อผลลัพธ์การจัดการรายกรณี
บทคัดย่อ และ Full Text  

6. ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อม และแนวทางการเตรียมการจัดการศึกษาพยาบาลสู่ประชาคมอาเซียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text   

7. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text  

8. Nursing Students’ Attitude towards Unwanted Pregnancy and Their Practice Behaviors for Preventing Unwanted Pregnancy
บทคัดย่อ และ Full Text   

9. แนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยแท้งติดเชื้อที่มีภาวะช็อก
บทคัดย่อ และ Full Text   

10. บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงการอบรมขัดเกลาทางสังคมและการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
บทคัดย่อ และ Full Text   

  ปีที่ 22 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีของญาติผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในจังหวัดขอนแก่น
บทคัดย่อ และ Full Text

2.ผลของโปรแกรมการปรับระบบการดําเนินชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายและประสบการณ์ใหม่ในผู้ใหญ่ไทยหลังจากภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
บทคัดย่อ และ Full Text

3.กระบวนการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทํางานในพื้นที่ เพื่อพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text

4.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพาในการทํากิจวัตรประจําวัน
บทคัดย่อ และ Full Text

5.วัฒนธรรมสุขภาพชุมชนลุ่มนํ้าลี้ จังหวัดลําพูน
บทคัดย่อ และ Full Text

6.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนฐานของการวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนิสิตพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text

7.การพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล: การวิจัยนําร่อง
บทคัดย่อ และ Full Text

8.ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text

9.การแต่งตําราไม่ใช่เรื่องยาก หากบริหารจัดการให้ดี
บทคัดย่อ และ Full Text

10.การติดอินเทอร์เน็ตในเยาวชน: บทบาทของพยาบาลและการช่วยเหลือ
บทคัดย่อ และ Full Text
 

ปีที่ 22 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2559

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองและสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text

2. นิเวศวิทยาครอบครัว: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ
บทคัดย่อ และ Full Text

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองในการพาบุตรปากแหว่งเพดานโหว่เข้ารับการผ่าตัดรักษาล่าช้า
บทคัดย่อ และ Full Text

4. ความชุกของการปวดหลังจากการทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย
บทคัดย่อ และ Full Text

5. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ตำบลโคกคราม  อำเภอบางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text

6. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนตามความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ์
บทคัดย่อ และ Full Text

7. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในภาคกลาง
บทคัดย่อ และ Full Text

8. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคม และการมีโรคร่วมกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรับประทานยาต้านเศร้าในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
บทคัดย่อ และ Full Text

9. บทบาทพยาบาล: ความท้าทายในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็กเล็ก
บทคัดย่อ และ Full Text

10. การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย
บทคัดย่อ และ Full Text

  ปีที่ 21 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

1.บทบาทพยาบาล: การทำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล
บทคัดย่อ และ Full Text 

2.การศึกษาปัจจัยป้องกันด้านบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text 

3.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวิกฤติ
บทคัดย่อ และ Full Text 

4.ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
บทคัดย่อ และ Full Text 

5.ผลตามของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อ และ Full Text 

6.ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง2
บทคัดย่อ และ Full Text 

7.ภาวะโภชนาการ การได้รับพลังงานและสารอาหารประจำวันของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text 
 

ปีที่ 21 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2558

1.การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ
บทคัดย่อ และ Full Text 

2.ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยหนักในการย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต
บทคัดย่อ และ Full Text 

3.สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างแกนนำชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 

4.การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
บทคัดย่อ และ Full Text 

5.บูรณาการการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
บทคัดย่อ และ Full Text 

6.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
บทคัดย่อ และ Full Text 

7.การดูแลผู้ป่วยเบาหวานมีแผลที่เท้าโดยใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี : ประสบการณ์ของ Entero–Stomal Therapist Nurse โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
บทคัดย่อ และ Full Text 

  ปีที่ 20 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

1.การชะลอไตเสื่อมจากวัยผู้ใหญ่ถึงวัยผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ และ Full Text 

2.ความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์
และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
บทคัดย่อ และ Full Text 
 
3.การศีกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพ
บทคัดย่อ และ Full Text 

4.การมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 

5.การอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน:
กรณีศึกษาโรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 

6.สภาพการศึกษาภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น:
กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน
บทคัดย่อ และ Full Text 

7.พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 
  ปีที่ 20 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2557

1.การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
บทคัดย่อ และ Full Text 

2.การพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR
บทคัดย่อ และ Full Text 

3.ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
บทคัดย่อ และ Full Text 

4. การสำรวจความเข้าใจและทัศนคติของญาติเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
บทคัดย่อ และ Full Text 

5.บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
บทคัดย่อ และ Full Text 

6.ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติกิจกรรม 5ส หอพักของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text 

7.การพัฒนารูปแบบการจัดการพยาบาลผู้ป่วยรายกรณีสำหรับการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
บทคัดย่อ และ Full Text 
  ปีที่ 19 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

1.การสอนนักศึกษาพยาบาลเพือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
บทคัดย่อ และ Full Text

2.ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนนำนักศึกษาพยาบาล
ต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น
บทคัดย่อ และ Full Text

3.การประเมินผลโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพือการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุในชุมชน
บทคัดย่อ และ Full Text

4.ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในบุคคลกลุ่มเสี่ยง
ที่มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติ
บทคัดย่อ และ Full Text

5.รูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
บทคัดย่อ และ Full Text
  ปีที่ 19 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2556

1.การเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งตามประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
บทคัดย่อ และ Full Text

2.ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อ และ Full Text

3.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติของผู้สูบบุหรี่ในการป้องกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองให้กับสมาชิกในครอบครัว
บทคัดย่อ และ Full Text

4.การจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร
บทคัดย่อ และ Full Text

5.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพบลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บทคัดย่อ และ Full Text

6.การประยุกต์ใช้โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(Transtheoretical Model) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย
บทคัดย่อ และ Full Text
  ปีที่ 18 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

1.ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างความรู้ สร้างแนวทางการพัฒนาและสร้างแนวทางปฏิบัติ (AIC) ต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
• บทคัดย่อ และ Full Text
 
2.ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทคัดย่อ และ Full Text

3.ปัจจัยเสี่ยง และการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง ของโรคหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
บทคัดย่อ และ Full Text

4.ภาวะสุขภาพของชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บทคัดย่อ และ Full Text

5.เหลียวหลังแลหน้างานวิจัยทางการพยาบาลผดุงครรภ์
บทคัดย่อ และ Full Text
  ปีที่ 18 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2555

1.อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text

2.การให้บริการปฐมภูมิของเครือข่ายบริการสุขภาพจากมุมมองผู้รับบริการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text

3.ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมกับการยอมรับและพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาหลังผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
บทคัดย่อ และ Full Text

4.ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพกับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text

5.การพยาบาล กับ การสนับสนุนการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
บทคัดย่อ และ Full Text
  ปีที่ 17 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

1.ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text

2.ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ และ Full Text

3.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ปัจจัยด้านการสนับสนุนกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายเมืองย่า 5
บทคัดย่อ และ Full Text

4.ศึกษาการปฏิบัติตัวของหญิงหลังคลอดที่อาศัยในเขตเทศบาลนครและเขตชานเมืองนครราชสีมา ที่ได้รับบริการอนามัยครอบครัวจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ระหว่างปี 2548 - 2552
บทคัดย่อ และ Full Text

5.การส่งเสริมพลังอำนาจในสตรีที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
บทคัดย่อ และ Full Text

 Link แนะนำ  นับจำนวนผู้ชม 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.38 วินาที